Vedtekter

VEDTEKTER FOR HAMARBARNEHAGEN  AS

 

EIERFORHOLD

Hamarbarnehagen AS er en privat barnehage med 4 avdelinger for barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen eies av Hamarbarnehagen AS.

Det er ansatt en daglig leder og en styrerassistent i selskapet. 

Selskapet har eget styre.

 

DRIFT

Barnehagen drives i samsvar med lov om barnehager samt vedtak og planer som gjelder for barnehagen.

 

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

Barnehagens inntekter består av foreldrebetaling og rammetilskudd fra kommunen.  Budsjettet til barnehagen utarbeides på grunnlag av dette.

 

SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD

Foreldreråd:

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. 

Samarbeidsutvalg:

Samarbeidsutvalget skal ha 4 representanter fra foreldrerådet og 3 representanter fra de ansatte i barnehagen. Barnehagens daglige leder/styrer er representant for eier og sekretær for samarbeidsutvalget. Representant fra eierstyret deltar ved behov.

Forøvrig vises det til § 4 i Lov om barnehager med forskrifter og merknader vedrørende foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver og rettigheter.

 

FORMÅL

Hamarbarnehagen AS følger formåls-paragrafen i Lov om barnehager; §1.

 

INNTAK

Daglig leder foretar inntak av barn i samarbeid med Hamar Kommune. Hoved-inntaket er 1. mars hvert år. Søknad sendes på fastsatt skjema til Hamar Kommune. 

 

INNTAKSKRITERIER

Hamarbarnehagen AS tar inn barn fra hele Hamar regionen. 

Ved inntak i barnehagen skal det foretas en vurdering av barnets situasjon sett i forhold til miljøet i barnehagen. Inntaket skal gjøres slik at gruppa får en helhetlig sammensetning.

Ved inntaket skal det tas særskilt hensyn til følgende grupper:

–               Iht. Barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak                  om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved                        opptak i barnehage.

–               Søsken av barn som har plass i barnehagen.

–               Barn av ansatte i barnehagen.

–               Barn hjemmehørende i skolekretsen.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

INNTAKS-PERIODE OG OPPSIGELSESFRIST

Barn som er tildelt barnehageplass beholder plassen til skolestart.

Skal et barn slutte eller endre oppholdstid i barnehagen, må det meldes skriftlig til barnehagens styrer 2 måneder i forveien, gjeldende fra den 1. i hver måned. Ellers må det betales for denne tiden selv om barnet ikke går i barnehagen. Ved oppsigelse av plass den 15. mars eller senere må det betales ut juni.

 

FORELDREBETALING

Foreldre/foresatte betaler 11 månedlige rater med to måneders forskudd. Forfall den 20. i hver måned. Da får f.eks. august måned forfall 20. juni. Det er betalingsfri for juli mnd. Det vil si at det ikke vil bli sendt ut faktura i mai mnd. 

Betalingsmåte: Foreldrebetalingen i Hamarbarnehagen AS skal gjennomføres med eFaktura. Foreldrene er ansvarlige for å registrer seg som mottaker av eFaktura fra Hamarbarnehagen ved å følge en link på mail fra Visma. Denne mail kommer rett etter mail med første faktura fra Hamarbarnehagen.  

Oppholds-avgift følger statlige rammer for makspris.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3. Det er mulig å søke om redusert betaling i henhold til Hamar Kommunes retningslinjer for barn bosatt i Hamar. 

Det serveres lunsj og ettermiddagsmat i barnehagen hver dag. Matpenger faktureres sammen med opphold. Det gis ikke søskenmoderasjon på mat. 

Ved forsinket betaling vil det etter forfall påløpe purregebyr. 

Ved ikke innfridd betaling for opphold inntil 2 måneder, kan plassen sies opp fra barnehagens side med 14 dagers skriftlig varsel. 

 

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL PR. BARN

Netto leke- og oppholdsareal skal være minimum 4 m2 for barn over 3 år. For barn under 3 år skal netto leke- og oppholdsareal være minimum 5,3 m2. 

 

ÅPNINGSTIDER

Barnehagen har åpent mandag – fredag fra kl. 07.15 til kl. 16.30. 

Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaften. Barnehagen stenger 3 uker i juli i forbindelse med ferieavvikling.

Barna skal ha minimum 4 ukers ferie, derav 3 uker om sommeren. 

I forbindelse med jul og påske har vi behovsåpent. Styrer sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med jul og påske. Det må være minimum 8 barn som har behov samme dag, for at vi holder åpent. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen.

I løpet av barnehageåret er det avsatt 6 dager til planlegging for personalet. På disse dagene holder barnehagen stengt.

 

HELSEKONTROLL

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram egenerklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foreldre/foresatte.

 

FORSIKRING

Barna er ulykkesforsikret gjennom Sparebank 1. Forsikringen gjelder i barnehagen og på eventuelle turer og utflukter med denne.

Barnehagen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen.

 

INTERNKONTROLLSYSTEM - HMS

Det er utarbeidet egne internkontroll (IK) – rutiner i samsvar med gjeldene lover og regler. Under IK ligger både helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring av både og barn og ansatte.

  

TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Alle ansatte i barnehagen er pålagt taushetsplikt jfr. reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13 som gjelder tilsvarende.

Barnehagepersonalet – vanligvis ved styrer – har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten. J.fr. Lov om barnehager § 22 og 23

 

KLAGEBEHANDLING

Barnehagen/Kommunens klagenemd er klageinstans i saker som gjelder inntak av barn. Likeså er barnehagen klageinstans i forbindelse med uttak av barn fra barnehagen vedrørende ikke innfridd betaling. Barnehagen vil her samarbeide med Hamar kommunes barnehageavdeling.

 

IKRAFTTREDELSE

Vedtektene trer i kraft fra 18.10.2018 og avløser tidligere vedtekter.

                                                     

 

 

                                                     Hamar 18. oktober 2018  

                                                     Beate Bratbakken